روضه حضرت رقیه 

سال 99

با حضور همسر شهید مسلم خیزاب