روضه حضرت رقیه

                                پاییز 95