چرا و چگونه آغاز کردیم؟

 کشف و جهت دهی استعدادهای نوجوانان و جوانان، ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص)در میان قشر جوان و تحصیل کرده و از همه مهم تر تربیت بیروی مؤمن و متخصص جهت رفع نیازهای آنی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انگیزه هایی بود که در 20 سال پیش جمعی از فرزندان انقلاب، که همگی از قشر فرهنگی جامعه بودند را به دنبال یک احساس تکلیف مشترک گردهم آورد تا با استعانت از خداوند متعال، سنگ بنای مجموعه ای فرهنگی را با عنوان مرکز فرهنگی شهید آیت ا… مدرس ، در مسجد فاطمیه اصفهان بنا نهد.