اردوی کوه صفه

                 روز دانش آموز 13 آبان سال 99